Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

ECAT ECOMMERCE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Karola Olszewskiego 36,

32-600 Oświęcim

Adres zwrotu towaru:

ECAT ECOMMERCE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Ul. Karola Olszewskiego 36, 32- 600 Oświęcim

Adres poczty elektronicznej: kontakt@sklep.dla.pieska.pl

  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  • Adres konsumenta(-ów)

  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  • Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

Menu

Realizacja projektu: Adrian Tomczykowski i-Ty.pl